TRABZON TONYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tonya İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Kantin Kiralama İşlemleri

           
Tonya İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Kantin Kiralama İşlemleri

Tonya İmam Hatip Anadolu LisesiMüdürlüğünün kantin kiralama işlemleri, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince “ Pazarlık Usulü veya Kapalı Zarf” ile ihale edilecektir.

1) İDARENİN

 a) Adresi                                      :  Tonya Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-TRABZON

b) Telefon ve Faks No                  :  0462 8813022  Faks: 0462 881 24 81

c) Elektronik posta adresi(varsa) : www.tonya.meb.gov.tr

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                               :  Okul Kantin Yeri

b) Yapılacağı yer                    :  Tonya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu.

c) İşin başlama tarihi               :  Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren

d) İşin süresi                           :  7 ay 15gün (yedibuçuk)

e) Aylık muhammen bedeli     : 150,00 TL (yüzelli TL)

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer                     :  Tonya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/Trabzon

b) Tarihi ve saati                      :  07/10/2015 Çarşamba  günü,  Saat: 15:00

4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-1- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına)

4-2- Nüfus Müdürlüğünden alınacak İkametgâh İlmühaberi, 

4-3- Nüfus cüzdan fotokopisi,

4-4- Adliye sarayından alınacak Sabıka kaydı,

4-5- İhaleye katılanlardan kantincilik  alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Gıda üzerine alınan belgeler geçerlidir)

4-6- Muhammen bedel, 7,5 aylık tutarının %30’unu geçmeyecek şekilde komisyonca tespit edilen (Geçici Teminat % 10-30 arasında) oranda 120,00 TL geçici teminat alınması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Tonya Şubesi nezdindeki 11038260-5015  no’ lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (İhaleye katılıp kazanamayan iştirakçilerin Geçici Teminatları 2 iş günü içerisinde ödenir)

4-7- Verem Savaş Dispanserinden alınacak Sağlık Raporu,

4-8- İhaleye katılacak 3.şahislardan dosya bedeli olarak 30,00 TL (otuz TL) Ziraat Bankası Tonya Şubesi nezdindeki 11038260-5015   numaralı hesaba yatırarak 1 (bir) suretini ihale dosyasına koyacaktır. Dosya bedelin iadesi söz konusu değildir.

4-9 İhale şartnamesinde (4.maddede istenilen evraklar) istenilen ve hazırlanan evrakların tarihleri 1 haftayı geçmemiş olacaktır. Evrak tarihleri eski olması halinde ihaleye alınmazlar.

4-10 Kiracının değişmesi durumunda, kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak, okul tarafından oluşturulan komisyon tarafından takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.      

5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR  :

5.1 T.C. Vatandaşı olmak

5.2 Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak;

     (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)

5.3 Başka bir kantin alanlar (işletenler),kantin işletirken tek taraflı sözleşmesi fesh edilen veya İhaleden men yasağı olan kişiler ihaleye katılamazlar.

5.4 İhaleye, 4.madde de bulunan evrakları eksiksiz tamamlayan  kişiler katılabilir.

5.5 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

5.6 İhaleye katılacak olan 3.şahıslar vekaletle katılamazlar.

5.7 İhaleye katılacaklar 65 yaşından gün almamış olmak

.

6) İhaleye katılmak isteyen 3.şahıslar 4.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten önce , 06/10/2015 Salı günü saat 16:30’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

 

7) Öğrenci sayısı 226  kişidir.

 

8) Teklifler rakamsal ve yazı ile talep edilecektir. Teklifin yanlış ifade edilmesi halinde verilen teklif geçerli sayılmayacaktır.

     BU İHALE İLANI; 29/09/2015 günü saat 11.00’den, 06/10/2015 Salı günü saat 16.30’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İNTERNET sayfasından, ilgili okulun web sitesinde ve ilan panosunda asılı kalacaktır.

 

İHALE KOMİSYONU

 

 

Kalınçam Caddesi Hükümet Konağı Ek Binası 2. Kat 61500 Tonya Trabzon / TÜRKİYE - (462) 881 2481

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.